Facebook vacatures voor artsen
Twitter vacatures voor artsen
LinkedIn vacatures voor artsen
Spijtenburg Artsen
Vacatures voor artsen

Doelmatigheid als thema in de medische (vervolg)opleiding Algemeen

Spijtenburg Artsen4-12-2018 16:54
Bron: OORZON Om de zorg betaalbaar, toegankelijk, dichtbij de patiënt én van hoge kwaliteit te houden, moeten grote stappen gezet worden op het gebied van doelmatigheid. Niet voor niets heeft Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost Nederland (OORZON) het thema ‘doelmatigheid’ een vaste plek gegeven in de opleiding van medisch specialisten. Voorbereiden op de toekomst Waarom dit volgens hen van belang is? Inmiddels gaat er steeds meer aandacht uit naar competentiegericht opleiden. Hierdoor ontstond bij OORZON de behoefte om de sector te ondersteunen bij de vertaling van de algemene competenties naar praktische leermomenten op de werkvloer. De specialist van morgen moet immers niet...
Lees meer
36Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen18-10-2018 9:05
Bron: De Jonge Specialist In september deelde De Jonge Specialist de resultaten van een enquête, gehouden onder hun achterban bestaande uit a(n)ios, klinisch fysici en chemici in opleiding en ziekenhuisapothekers in opleiding. Hieruit bleek dat één op de vijf respondenten een verhoogde kans heeft op een burn-out. Mede door een te hoge werkdruk, een verstoring van de werk-privé balans en een gebrek aan autonomie. De aanleiding voor dit onderzoek was het feit dat er steeds meer meldingen binnen kwamen bij het AIOS Meldpunt van De Jonge Specialist. Meldingen die voor een groot deel te maken hadden met dienstbelasting, roosters en uitval van a(n)ios. Als voorbeeld werd er...
Lees meer
340Aantal keer bekeken
Spijtenburg Artsen4-10-2018 13:47
Bron: AVROTROS, Dokters van Morgen Leefstijlgeneeskunde is een terugkerend onderwerp binnen de sector. In veel gevallen blijkt namelijk dat verandering in leefstijl leidt tot een verbetering in de situatie van een patiënt. Niet voor niets is ook het Manifest Leefstijlgeneeskunde inmiddels ondertekend door vele partijen en personen in en buiten de zorg. In dit Manifest wordt meer aandacht gevraagd voor leefstijl in de zorg. Wanneer we spreken over leefstijlgeneeskunde of 'voeding als medicijn' gaat het voornamelijk over het aanbrengen van verbetering in het eetpatroon en in de lichamelijke acitivteit van de betreffende persoon. De grootste uitdaging hierbij ligt in het...
Lees meer
399Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen31-07-2018 9:29
Bron: Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) Meer personen opleiden tot verslavingsarts. Dat is het advies van het Cacapiteitsorgaan dat tot stand is gekomen met behulp van onderzoek van het Nivel. Vanaf 2020 jaarlijks 16 tot 18 personen meer opleiden tot verslavingsarts moet ervoor zorgen dat er in de toekomst voldoende verslavingsartsen zijn. De verwachting is namelijk dat, met name door diverse sociaal-culturele factoren, de vraag naar verslavingszorg de komende jaren zal toenemen en dat het belang van een behandeling bij dergelijke problematiek meer onderkend zal worden. Instroom vs uitstroom Ondanks het feit dat, door pensionering, waarschijnlijk relatief veel verslavingsartsen zullen uitstromen...
Lees meer
328Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen5-03-2018 14:33
Bron: KAMG De instroom van de medische vervolgopleiding arts maatschappij en gezondheid blijft achter bij de verwachtingen van het Capaciteitsorgaan. Dit meldt de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid op hun website. Deze beperktere instroom zorgt ervoor dat er minder artsen worden opgeleid dan er naar verwachting nodig zijn. Het gevolg? Een tekort aan gekwalificeerde artsen M&G. Een deel van de opleidingsplaatsen wordt gefincieerd door het ministerie van VWS omdat deze gelinkt zijn aan de Wet Publieke Gezondheid. Het gaat hierbij om opleidingen tot jeugdarts, arts infectieziektenbestrijding, arts tubercolosebestrijding en medisch milieukundige. De nieuw te ontwerpen opleidingsinfrastructuur moet de instroom van deze door VWS gefinancieerde opleidingen...
Lees meer
452Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen19-02-2018 8:56
Bron: Zorgwelzijn.nl Instellingen hebben grote moeite om psychiaters en psychologen te vinden. Dat schrijft Zorg+Welzijn.nll in een artikel op hun website. Er is sprake van een groot verloop in deze functiegroepen. Psychiaters en psychologen stoppen met hun werk en/of gaan verder als zelfstandige. Wachtlijsten worden hierdoor nóg langer, zelfs in acute situaties. Oorzaak van het tekort De vergrijzing, de grote administratieve lasten- en regeldruk, de bekostiging van opleidingsplaatsen en de groeiende vraag naar hbo- en academisch opgeleid personeel in de ggz worden door GGZ Nederland als oorzaken aangewezen voor het tekort aan psychiaters en psychologen. Met name de groeiende regeldruk is voor...
Lees meer
499Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen6-02-2018 15:45
Wanneer je deze blog leest ben je waarschijnlijk (net) afgestudeerd als basisarts. Gefeliciteerd! Na behoorlijk wat uren studie heb je dan eindelijk je diploma op zak. En nu? Ga je, indien mogelijk, verder studeren? Of wil je graag werkervaring opdoen om te kijken welke richting het beste bij je past? Een ruime meerderheid van de geneeskunde studenten kiest ervoor om na hun studie verder te studeren. Helaas is het aantal opleidingsplaatsen de afgelopen jaren flink gedaald. Dit bekent dat je als basisarts niet altijd direct de opleiding kunt volgen van jouw voorkeur. Op dat moment heb je de mogelijkheid om als basisarts...
Lees meer
890Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen15-01-2018 15:47
Bron: NZa In juli 2017 werd door de Nederlandse Zorgautoriteit al geconcludeerd dat bij 8 specialismen in de medisch-specialistische zorg de wachttijden de Treeknormen overschrijden. Inmiddels is er op een aantal terreinen zeker al vooruitgang geboekt, maar er is nog werk aan de winkel. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage van de NZa. Het is immers 'onacceptabel als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben'. Met name voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met ggz-problematiek, zijn de wachttijden te lang. Het feit dat mensen niet op tijd de zorg krijgen die zij nodig...
Lees meer
479Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen5-12-2017 12:56
Bron: Het nieuwe brein van de dokter De medische wetenschap zorgt ervoor dat er belangrijke stappen gezet kunnen worden binnen de medische wereld. Door de snelheid waarmee dit ontwikkelt, krijgen artsen dagelijks te maken met nieuwe kennis en inzichten. Informatie die zij (moeten) gebruiken bij het opstellen van richtlijnen. De protocollen die daaruit voortvloeien bepalen uiteindelijk het handelen van een arts. Kennis veroudert sneller De verwachting is dat het aantal wetenschappelijke artikelen in de toekomst exponentieel zal toenemen, waardoor het steeds lastiger wordt om deze informatie bij te houden. Het gevolg? Kennis van artsen veroudert sneller en protocollen kunnen niet tijdig worden aangepast. Patiënten krijgen hierdoor niet de...
Lees meer
610Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen7-11-2017 14:39
Bron: Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars investeren de afgelopen jaren structureel meer geld in de huisartsenzorg. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland in een reactie op de berichten van LHV en InEen over het feit dat de gemaakte afspraken met VWS niet nagekomen zouden worden. Zorginkoop in volle gang Volgens de zorgverzekeraars is er wel degelijk aandacht voor de gemaakte afspraken. "In de afspraken die huisartsen en zorgverzekeraars hebben gemaakt voor 2018 zijn verschillende speerpunten benoemd zoals achterstandswijken en de zorg voor ouderen. Op dit moment is de zorginkoop volop bezig. In verreweg de meeste regio’s blijkt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen." Groei huisartsenzorg Ook wijst Zorgverzekeraars Nederland erop dat...
Lees meer
985Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen6-11-2017 9:57
Bron: InEen In het Zorgakkoord 2018 zijn afspraken gemaakt tussen huisartsen, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de overheid om de eerstelijnszorg te versterken. Volgens de huisartsenorganisaties worden deze afspraken door verzekeraars echter onvoldoende nagekomen. Het verkrijgen van meer financiële middelen, zodat huisartsen meer aandacht aan patiënten kunnen besteden is onderdeel van de gemaakte afspraken. Huisartsen krijgen echter steeds meer te maken met oplopende druk op de huisartsenposten, meer en complexere zorg voor ouderen en meer mensen die bij de huisarts aankloppen. Geld om deze problemen aan te pakken is wel degelijk beschikbaar, maar dit wordt door de verzekeraars niet doorgegeven aan de zorgverleners. De...
Lees meer
755Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen23-10-2017 16:31
Bron: Patiëntenfederatie Nederland Ondervoeding van ouderen is een serieus probleem waar meer aandacht voor moet komen. Dat stellen Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer. Bewustwording bij ouderen, hun omgeving en mantelzorgers moet er toe leiden dat ondervoeding tijdig wordt herkend. Hierover organiseert de Tweede Kamer op 26 oktober 2017 een rondetafelgesprek. Ondanks de toegenomen aandacht en ondanks de verschillende initiatieven om ondervoeding tegen te gaan blijft het een serieus probleem, aldus KBO-PCOB en Patiëntenfederatie Nederland. Aanbevelingen In de brief worden diverse aanbevelingen gedaan om de bewustwording omtrent de risico's van ondervoeding te vergroten en om ondervoeding tegen te gaan....
Lees meer
676Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen29-09-2017 12:22
Even voorstellen: Doctize, een nieuwe dienst die het mogelijk maakt online een huisarts te bestellen op de locatie van jouw voorkeur. Of je nu op je werk bent, thuis of in een hotel, de huisarts komt naar je toe. Hoe werkt het? Voor een eerste consult dienen cliënten zich te registreren. Daarna werkt het vrij eenvoudig; je maakt online een afspraak, geeft aan waar het consult plaats moet vinden en op de afgesproken tijd en plaats staat de huisarts bij je op de stoep. Na het consult ontvang je per e-mail een brief met het verslag van het consult voor je eigen huisarts. Een...
Lees meer
689Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen22-09-2017 8:53
Bron: Tweede Kamer N.a.v. het stuwmeer aan basisartsen, waar enige tijd geleden al over geschreven werd, heeft minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens haar collega Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) diverse Kamervragen beantwoord. De minster stelt dat de opleiding tot basisarts de mogelijkheid geeft om een vervolgopleiding te doen, maar dat er geen recht bestaat op het doen van een dergelijke opleiding. Belangrijker is volgens haar dat er voldoende artsen (en andere zorgprofessionals) worden opgeleid om in de toekomst aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Dit laatste is zeker het geval, volgens de meest recente inzichten van het Capaciteitsorgaan....
Lees meer
702Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen21-09-2017 14:01
Er blijft sprake van een tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV dat niet snel in te lopen is. Mede daarom is door het kabinet voor 2018 € 25 miljoen beschikbaar gesteld om het tekort aan artsen te kunnen opvangen. Het betreft een extra investering die wordt toegezegd bovenop de € 44 miljoen die eerder al beschikbaar was gesteld vanaf 2019. Dit geld is o.a. bedoeld om de capaciteit bij het UWV door opleiding op peil te brengen en te houden. We spreken over een tekort van 136 fte aan artsen, die het UWV nu probeert te compenseren door o.a. basisartsen...
Lees meer
523Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen7-09-2017 12:17
Bron: Ouderengeneeskunde.nu Dat er jaarlijks meer basisartsen zich aanmelden voor een opleiding tot medisch specialist dan dat er opleidingsplaatsen zijn, werd al duidelijk in ons eerder verschenen artikel. Helaas is dit niet altijd het geval. De meer onbekende specialismen, zoals ouderengeneeskunde, krijgen hun opleidingsplaatsen maar moeilijk gevuld. Dit terwijl het aantal kwetsbare ouderen nog steeds toeneemt.  Niet voor niets zijn SOON (Samenwerkende Opleidingen tot Specialist Ouderengeneeskunde) en Verenso (beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde) een campagne gestart. Deze campagne heeft als doel om (basis)artsen te laten zien wat het beroep als specialist ouderengeneeskunde allemaal te bieden heeft. Dit doen ze o.a. via het platform Ouderengeneeskunde.nu, waar verhalen...
Lees meer
657Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen25-08-2017 8:46
Bron: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Het verschil tussen het huidige aantal afgestudeerde basisartsen en de steeds beperktere instroom in de vervolgopleidingen zorgt ervoor dat veel basisartsen wellicht nooit de opleiding kunnen doen van hun voorkeur. Dit stelt de NFU in het rapport 'Dedicated schakeljaar'. Door de bezuinigingen op de specialistenopleidingen is het aantal opleidingsplaatsen de afgelopen jaren flink gedaald. Minder basisartsen kunnen hierdoor worden opgeleid, terwijl nog steeds hetzelfde aantal artsen beschikbaar is om aan de slag te gaan binnen het medisch specialisme van hun voorkeur. Hierdoor ontstaat een stuwmeer aan basisartsen, aldus de NFU. Niet voor niets wordt in het rapport de situatie...
Lees meer
763Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen1-08-2017 10:29
Bron: Anne Brabers, Ilse Swinkels, Britt van Lettow en Judith de Jong. Zorggebruikers zien zowel positieve als negatieve kanten van het e-consult. Gebruikers zijn positiever over het e-consult dan niet gebruikers. Utrecht/Den Haag: NIVEL/Nictiz, 2017 We zien het steeds vaker; de mogelijkheid om via een website een vraag te stellen aan de huisarts of medisch specialist. Toch wordt er nog maar weinig gebruik van gemaakt blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL, uitgevoerd in het kader van de eHealth-monitor 2017. Belangrijkste redenen? Gebrek aan persoonlijk contact en de beperkte mogelijkheden. Zes op de tien huisartsen en 34% van de medisch specialisten...
Lees meer
663Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen17-07-2017 9:38
1175... dat is het aantal beschikbare opleidingsplaatsen voor 2018. 53 minder dan in 2017. Wat dit betekent? Dit betekent dat vijftien specialismen, en dan met name intern geneeskunde, spoedeisende geneeskunde en anesthesiologie, het met minder opleidingsplaatsen moeten doen. Ieder jaar weer stelt 'Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg' plannen op met betrekking tot de toekomstige benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. De Stichting adviseert de zorgsector en de overheid m.b.t. de behoefte aan capaciteit en welke instroom hiervoor benodigd is in opleidingen en vervolgopleidingen. Op basis van dit plan zijn er voor komend jaar 1175 opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld. Ondanks het feit...
Lees meer
864Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen14-07-2017 8:51
Bron: Rapport 'Voeding en leefstijl in de opleiding geneeskunde' Dat het onderwerp 'voeding' in de belangstelling staat in de medische sector zagen we al in het artikel van Spijtenburg Zorg 'Geen pillen maar voeding als medicijn'. Een groeiend aantal voorbeelden laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om, door middel van betere voeding, een betere leefstijl aan te meten en dus gezonder te leven zonder (of met minder) medicijnen. Echter bleek een gebrek aan informatie een belangrijke reden om een dergelijke 'behandeling' vooralsnog niet mee te nemen in de medische richtijnen en protocollen. Uit het rapport 'Voeding en leefstijlfactoren in de...
Lees meer
1134Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg Artsen6-07-2017 9:11
Bron: Rijksoverheid Het recent verschenen rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert dat de de wachttijden in de medisch-specialistische zorg zijn toegenomen. Bij maar liefst 8 specialismen overschrijdt de gemiddelde wachttijd van de polikliniek de norm. Oorzaak? Het onderzoek heeft als doel inzicht te bieden in waar de wachttijden overschreden worden, wat de oorzaken hiervan zijn en in hoeverre dit nadelige gevolgen kan hebben voor patiënten. Het blijkt dat diverse factoren een rol spelen, zoals bijvoorbeeld: Het feit dat er te weinig sprake is van een gezamelijke aanpak van de wachttijden. De drukte op de SEH en schotten in de bekosting, welke ervoor zorgen dat...
Lees meer
757Aantal keer bekeken
Geen reacties
Spijtenburg gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close